Skip to main content

Aastaraamatu väljaandmise traditsiooni ajalugu ja eesmärk

Nii sisejulgeoleku kui ka välisluure eest vastutavate eriteenistuste töö eripära on läbi aegade nõudnud tegutsemist nii varjatult kui võimalik ning sellega on alati kaasas käinud teatav salapära. Infoühiskonnas ei ole täielikult varjus tegutsemine enam võimalik ja üha enam eriteenistusi on mõistnud vajadust olla avatumad ning avalikkust oma tegemistest teavitada.

Loomulikult sõltub avatuse määr eriteenistuse iseloomust – kriminaalmenetlusega mittetegelevatel ning politsei õigusi mitteomavatel julgeolekuasutustel on oma tegemistest märksa raskem põhjalikult rääkida, niisamuti välisluureteenistustel.

Kaitsepolitseiamet kuulub eriteenistuste sekka, millel on ka uurimisasutuse funktsioon ja politsei õigused. Kuna peame teostama kriminaalmenetlust just keerulisemates ja avalikkuse suurt huvi pälvivates valdkondades nagu vastuluure, põhiseadusliku korra kaitse, kõrgemate ametnike korruptsioon, inimsusvastased kuriteod, ei ole avalikkuse silma eest varjule jäämine võimalik ega ka otstarbekas.

Oleme seisukohal, et elanikkonna toetuse ja usalduseta on kaitsepolitseile seatud ülesannetes edu  saavutamine väga raske. Toetust on aga võimatu leida, kui sinu tegevusest või isegi olemasolust keegi midagi ei tea. Seetõttu olemegi püüdnud oma ametist,  tegevuse eesmärkidest ning tulemustest rääkides olla avatumad. Teine, ja mitte vähem oluline eesmärk on avalikkuse teavitamine võimalikest julgeolekuriskidest ja -ohtudest. Aastaraamat ongi lihtne, kuid tõhus vahend kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. Aastaraamat on mõeldud eelkõige kogu Eesti elanikkonnale, aga ka rahvusvahelisele üldsusele – eriteenistustest huvituvatest entusiastidest üliõpilaste ja ajakirjanikeni. Väga tähtsaks sihtgrupiks on ka kolleegid meie partnerteenistustest.

Loodetavasti on siiski mõistetav, et eriteenistuse töö spetsiifika seab avatusele küllaltki ranged piirid – operatsioone, oma töötajate või Eesti riiki abistanud inimeste elu ja tervist ei tohi seejuures ohtu seada;  ka oma töömeetodeid, -võtteid ja tegevusplaane ei ole ilmselt kuigi tark vastastele paljastada.

Kaitsepolitseiameti aastaraamat ilmus esimest korda 1998. a, olles esimesi sellelaadseid väljaandeid maailmas. Aastaraamatut koostades lähtume eesmärgist, et see oleks lisaks informatiivsusele ka huvitav ja hästi loetav. On heameel tõdeda, et Eesti avalikkuse huvi meie aastaraamatu vastu on aasta-aastalt kasvanud ning viimastel aastatel on raamatu ilmumisest saanud arvestatav meediasündmus Eestis ja  see on leidnud äramärkimist isegi naaberriikide meediakanalites. Ka partnerteenistustelt saadud tagasiside lubab arvata, et oleme olnud õigel teel.

Kus kaitsepolitsei aastaraamatut lugeda saab?

Paberkujul on võimalik meie aastaraamatutega tutvuda Rahvusraamatukogus, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ning Sisekaitseakadeemia raamatukogudes ja maakondade keskraamatukogudes.

Meie aastaraamatud leiate võrguväljaandena siit lehelt.