Skip to main content

Veelkord selgituseks kaitsepolitsei toimingute seaduslikkusest ja järelevalvest

Jälitus- ja julgeolekuasutused saavad sõnumisaladusse sekkuda, sealhulgas telefonikõnesid pealt kuulata eranditult üksnes kohtu loal. See kehtib nii kriminaalmenetluse seadustiku kui ka julgeolekuasutuste seaduse alusel tehtavate pealtkuulamiste puhul. Igast pealtkuulamisest jääb jälg ja seda on võimalik tagantjärgi kontrollida.

Elektroonilise side seaduse § 113 kohustab sideettevõtjat jälgimistoimingute tegemise ja taotlemise kohta säilitama sõltumatuid logifaile vähemalt viis aastat. Pealtkuulatud telefonikõnede logifaile säilitavad ka jälitus- ja julgeolekuasutused. Seaduse kohaselt saavad viie aasta jooksul prokuratuur ja Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon tutvuda logidega, mis sisaldavad toimingu aega, liiki, objekti ja numbrit. Nii on ka nimetatud kontrollijad toimingute seaduslikkust kontrollinud.

Varjatud jälgimise ja teiste toimingute puhul, mis riivavad inimeste põhiõigusi oluliselt vähem kui pealtkuulamine, ei nõua seadus kohtu luba sõltumata sellest, kas tegemist on teabe kogumisega kriminaalmenetluse seadustiku või julgeolekuasutuste seaduse alusel.

Kõik eelnimetatud kaitsepolitsei toimingud alluvad järelevalve komisjoni kontrollile ning peavad olema kooskõlas kehtivate seaduste ja Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud riigi julgeolekuteabe hanke ja analüüsi kavaga.

Ükski kaitsepolitsei tegevus ei jää väljapoole õigusaktidega kehtestatud kohtulikust ega poliitilisest kontrollist.

Kaitsepolitsei tööd reguleerivate õigusaktidega ja kapo üle tehtava järelevalvega saab tutvuda kapo kodulehel

Harrys Puusepp
pressiesindaja
Kaitsepolitseiamet