Skip to main content

Välisministri telefonikõne pealtkuulamise uurimiseks alustati kriminaalmenetlust

Riigiprokuratuur alustas täna kriminaalmenetlust, uurimaks Eesti välisminister Urmas Paeti ja Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Margaret Ashtoni vahel 26.02.2014 toimunud telefonikõne pealtkuulamise ja selle Internetti lekitamise asjaolusid.

Nimetatud tegevus vastab KarS §-s 156 ettenähtud kuriteo tunnustele, kuna avaldatud teabe kohaselt rikuti sõnumisaladust. Samuti, kuivõrd puuduvad andmed, et pealtkuulamine oleks toimunud seaduslikul alusel ja selleks õigustatud ametkondade poolt, siis esinevad lisaks KarS § 137 tunnused.

Sõltumata asjaolust, kas pealtkuulamine pandi toime Eestis või väljaspool, kehtib Eesti karistusseadus KarS § 7 kohaselt kuriteo osas, mis on pandud toime Eesti kodaniku vastu. Kuigi esialgu annavad olemasolevad andmed alust arvata, et pealtkuulamine ei ole toimunud Eestis, on toimunu asjaolude täpsemaks väljaselgitamiseks vajalik alustada kriminaalmenetlust.

Kuna Eesti Vabariigi välisministri ametialaste telefonikõnede seadusevastase pealtkuulamisega kaasneb oht Eesti Vabariigi julgeolekule, määras juhtiv riigiprokurör kriminaalasja menetlemiseks Kaitsepolitseiametile.

Carol Merzin
nõunik
Riigiprokuratuur
[email protected]
6 139 414