Skip to main content

Uurimisalluvus

Kaitsepolitseiameti uurimisalluvusse kuuluvad:

§ 89

Inimsusvastane kuritegu

§ 90

Genotsiid

§ 91

Agressioonikuritegu

§ 92

Sõjapropaganda

§ 93

Keelatud relvade väljatöötamine ja käitlemine

§ 931

Rahvusvahelise sanktsiooni rakendamata jätmine

§ 110

Piraatlus

§ 111

Õhusõiduki kaaperdamine

§ 112

Lennuohutusvastane rünne

§ 114 lg 1 p 7

Mõrv, kui see on toime pandud lõhkeseadeldise või lõhkeaine kasutamisega

§ 151 lg 2

Vaenu õhutamine, kui
1) sellega on põhjustatud inimese surm või tekitatud tervisekahjustus või muu raske tagajärg või
2) see on toime pandud isiku poolt, keda on varem karistatud sellise teo eest

§ 201

Omastamine*

§ 2172

Usalduse kuritarvitamine*

§ 231

Eesti Vabariigi vastu suunatud vägivaldne tegevus

§ 232

Riigireetmine

§ 233

Välismaalase poolt toimepandud Eesti Vabariigi vastu suunatud vägivallata tegevus

§ 234

Salakuulamine

§ 2341

Eesti Vabariigi vastase sõja või okupatsiooni toetamine

§ 235

Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra vastane ühendus

§ 2351

Eesti Vabariigi vastane vandenõu

§ 2352

Eesti Vabariigi vastane võltsimine

§ 2353

Ametiisiku riigivastane mõjutamine

§ 236

Üleskutse kuriteo toimepanemisele Eesti Vabariigi vastu

§ 237

Terrorikuritegu

§ 2371

Terroristlik ühendus

§ 2372

Terrorikuriteo ettevalmistamine ja üleskutse selle toimepanemisele

§ 2373

Terrorikuriteo ja selle toimepanemisele suunatud tegevuse rahastamine ning toetamine

§ 2374

Kuritahtlik sisenemine Eesti Vabariiki

§ 241

Riigisaladuse ja salastatud välisteabe avalikustamine

§ 242

Riigisaladuse ja salastatud välisteabe avalikustamine ettevaatamatusest

§ 243

Asutusesisese teabe edastamine

§ 251

Võimuhaaramine kaitsejõududes

§ 255

Kuritegelik ühendus, kui kuritegeliku ühenduse eesmärk on karistusseadustiku §-s 89–931 ja 110–112, § 114 lõike 1 punktis 7, § 151 lõikes 2, §-des 231–2374, 241–243, 246, 251, 266 lõike 2 punktis 3 ja 4, 310 ja 311, 327 lõigetes 2 ja 3, 405 lõigetes 2 ja 3, 412 ja 4121, 414, 416, 415, 418 ja 4181, 4211 ja 4212 sätestatud Kaitsepolitseiameti uurimisalluvuses olevate kuritegude toimepanemine või kui nimetatud ühenduse liige on allpool (*) nimetatud isik

§ 256

Kuritegeliku ühenduse organiseerimine, kui kuritegeliku ühenduse eesmärk on karistusseadustiku §-s 89–931 ja 110–112, § 114 lõike 1 punktis 7, § 151 lõikes 2, §-des 231–2374, 241–243, 246, 251, 266 lõike 2 punktis 3 ja 4, 310 ja 311, 327 lõigetes 2 ja 3, 405 lõigetes 2 ja 3, 412 ja 4121, 414, 416, 415, 418 ja 4181, 4211 ja 4212 sätestatud Kaitsepolitseiameti uurimisalluvuses olevate kuritegude toimepanemine või kui nimetatud ühenduse liige on allpool (*) nimetatud isik

§ 266 lg 2 p 3

Omavoliline sissetung ja lahkumisnõude täitmata jätmine, kui on tungitud diplomaatilise puutumatusega maa-alale, hoonesse, ruumi juhul, kui see on toime pandud relva, relvana kasutatavat muud eset, lõhkeseadeldist või lõhkeainet käideldes või sellega ähvardades

§ 266 lg 2 p 4

Omavoliline sissetung ja lahkumisnõude täitmata jätmine, kui see on pandud toime maa-ala, hoone või ruumi hõivamise või korrapärase tegevuse takistamise eesmärgil juhul, kui see on toime pandud riigikaitseliselt tähtsa maa-ala, hoone või ruumi hõivamise või korrapärase tegevuse takistamise eesmärgil relva, relvana kasutatavat muud eset, lõhkeseadeldist või lõhkeainet käideldes või sellega ähvardades

§ 2901

Piinamine*

§ 2911

Riikliku järelevalve ebaseaduslik teostamine*

§ 294

Altkäemaksu võtmine*

§ 296

Altkäemaksu vahendus*

§ 298

Altkäemaksu andmine*

§ 2981

Mõjuvõimuga kauplemine*

§ 299

Ametialane võltsimine*

§ 300

Riigihangete teostamise nõuete rikkumine*

§ 3001

Toimingupiirangu rikkumine*

§ 310

Ebaseaduslik süüdistuse esitamine

§ 311

Kohtuniku poolt teadvalt ebaseadusliku kohtulahendi tegemine

§ 3113

Süüteomenetluse teadvalt ebaseaduslik lõpetamine ja süüdistusest loobumine, kui tegemist on kriminaalmenetluse lõpetamise või ebaseadusliku lõpetamise loa andmisega ning kui kuriteo on toime pannud prokurör või uurimisasutuse või selle struktuuriüksuse juht või juhtimisülesandeid täitev ametnik

§ 313

Menetlust tagava toimingu ebaseaduslik kohaldamine, kui kuriteo on toime pannud kohtunik või prokurör või uurimisasutuse või selle struktuuriüksuse juht või juhtimisülesandeid täitev ametnik

§ 315

Ebaseaduslik jälitustegevus ja teabe varjatud kogumine, kui kuriteo on toime pannud jälitus- või julgeolekuasutuse või selle struktuuriüksuse juht või juhtimisülesandeid täitev ametnik

§ 316

Tõendi kõrvaldamine ja kunstlik loomine, kui kuriteo on toime pannud kohtunik või prokurör või uurimisasutuse või selle struktuuriüksuse juht või juhtimisülesandeid täitev ametnik

§ 3161

Kriminaalasja kohtueelse menetluse ja jälitusmenetluse andmete ebaseaduslik avaldamine, kui kuriteo on toime pannud kohtunik või prokurör või uurimisasutuse või selle struktuuriüksuse juht või juhtimisülesandeid täitev ametnik

§ 327 lg 2 ja 3

Massilised korratused kinnipidamiskohas, kui see on toime pandud lõhkeseadeldise või lõhkeainega ähvardades, samuti juhul, kui selle käigus on:
1) tekitatud raske tervisekahjustus või
2) põhjustatud inimese surm

§ 405 lg 2 ja 3

Plahvatuse tekitamine, kui on kasutatud lõhkeseadeldist või lõhkeainet, või tuumaenergia abil, ohtlikus ettevõttes või suurõnnetuse ohuga ettevõttes

§ 412

Kiirgusallika käitlemise nõuete rikkumine juhul, kui teo objektiks oli radioaktiivne aine, mille üle riigipiiri toimetamisega rikuti kiirgusallika käitlemise nõudeid

§ 4121

Kiirgusallika käitlemise nõuete rikkumine ettevaatamatusest juhul, kui teo objektiks oli radioaktiivne aine, mille üle riigipiiri toimetamisega rikuti kiirgusallika käitlemise nõudeid

§ 414

Lõhkeaine ebaseaduslik käitlemine juhul, kui teo objektiks oli lõhkeaine koguses üle 0,2 kg

§ 415

Lõhkeseadeldise ja selle olulise osa ebaseaduslik käitlemine

§ 416

Lõhkematerjali käitlemise nõuete rikkumine juhul, kui teo objektiks oli lõhkematerjal

§ 418

Tulirelva, selle olulise osa ja laskemoona ebaseaduslik käitlemine juhul, kui teo objektiks oli laskemoon koguses, mis ületab relvaseaduse § 46 lõikes 5 sätestatud piirmäära ning mille üle riigipiiri toimetamisega rikuti laskemoona käitlemise nõudeid või juhul, kui teo objektiks oli tulirelv, mille üle riigipiiri toimetamisega rikuti tulirelva käitlemise nõudeid, välja arvatud juhul, kui tulirelv vastab osaliselt relvade laskekõlbmatuks muutmise tehnilistele nõuetele

§ 4181

Tsiviilkäibes keelatud tulirelva, selle olulise osa ja laskemoona ebaseaduslik käitlemine juhul, kui teo objektiks oli laskemoon koguses, mis ületab relvaseaduse § 46 lõikes 5 sätestatud piirmäära ning mille üle riigipiiri toimetamisega rikuti laskemoona käitlemise nõudeid või juhul, kui teo objektiks oli tulirelv, mille üle riigipiiri toimetamisega rikuti tulirelva käitlemise nõudeid, välja arvatud juhul, kui tulirelv vastab osaliselt relvade laskekõlbmatuks muutmise tehnilistele nõuetele

§ 4211

Strateegilise kauba ebaseaduslik vedu ja strateegilise kaubaga seotud teenuse ebaseaduslik osutamine juhul, kui teo objektiks oli radioaktiivne aine, lõhkeaine või laskemoon koguses, mis ületab relvaseaduse § 46 lõikes 5 sätestatud piirmäära, või tulirelv, välja arvatud juhul, kui tulirelv vastab osaliselt relvade laskekõlbmatuks muutmise tehnilistele nõuetele

§ 4212

Keelatud strateegilise kauba vedu ja keelatud strateegilise kaubaga seotud teenuse osutamine, välja arvatud juhul, kui teo objektiks oli strateegilise kauba seaduse tähenduses inimõiguste rikkumiseks kasutatava kauba vedu või sellega seotud teenus sihtriigist olenemata

* Nimetatud kuritegudes toimetab Kaitsepolitseiamet kohtueelset menetlust, kui kuriteo on toime pannud:

1) Vabariigi President, Riigikogu liige, Vabariigi Valitsuse liige, riigikontrolör, õiguskantsler, kohtunik või prokurör;
2) valitsusasutuse, Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontrolli, kohtu või selle struktuuriüksuse juht või muu juhtimisülesandeid täitev ametnik või töötaja;
3) Kaitseväe juhataja, Kaitseväe juhataja asetäitja, väeliigi ülem, Kaitseväe struktuuriüksuse ülem, Kaitseliidu ülem või Kaitseliidu struktuuriüksuse juht või muu Kaitseväe ja Kaitseliidu juhtimisülesandeid täitev ametnik või töötaja, kes ei ole tegevväelane;
4) Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve või Jõhvi kohaliku omavalitsuse üksuse või selle ametiasutuse juht või muu juhtimisülesandeid täitev ametnik või töötaja;
5) Eesti Panga, Finantsinspektsiooni, Riikliku Lepitaja Kantselei, riigitulundusasutuse, valitsusasutuse hallatava riigiasutusena Registrite ja Infosüsteemide Keskuse, Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi, Eesti Mereakadeemia, Sisekaitseakadeemia, Eesti Lennuakadeemia, Riigi Tugiteenuste Keskuse, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku, riigi osalusega juriidilise isiku või selle kontserni või riigi asutatud juriidilise isiku või selle struktuuriüksuse juht või juhtimisülesandeid täitev ametnik või töötaja või muu juht- või järelevalveorgani liige, kui tema tegevusega võib kaasneda oht riigi julgeolekule

Kui karistusseadustiku §-s 89–931 ja 110–112, § 114 lõike 1 punktis 7, § 151 lõikes 2, §-des 231–2374, 241–243, 251, 255, 256, 266 lõike 2 punktis 3 ja 4, 310 ja 311, 327 lõigetes 2 ja 3, 405 lõigetes 2 ja 3, 412 ja 4121, 414, 416, 415, 418 ja 4181, 4211 ja 4212 sätestatud Kaitsepolitseiameti uurimisalluvuses olevate kuritegude puhul nähakse teo toimepanemise eest ette juriidilise isiku vastutuse ning teo on toime pannud juriidiline isik, siis teostab kohtueelset menetlust samuti Kaitsepolitseiamet.