Skip to main content

Töötlemisluba

Töötlemisluba annab õiguse töödelda salastatud teavet enda territooriumil ehk väljaspool riigiasutuse, Kaitseliidut või Eesti Panga valduses olevat kinnis- või vallasasja. See väljastatakse peale julgeolekukontrolli läbimist., mis kestab kuni 6 kuud ja vajadusel on võimalik seda pikendada.

Töötlemisloa võib anda:

  • füüsilisele isikule;
  • Eesti avalik-õiguslikule juriidilisele isikule;
  • Eestis registreeritud eraõiguslikule juriidilisele isikule;
  • välisriigi juriidilisele isikule tema Eestis registreeritud filiaalis salastatud teabe töötlemiseks.

Juriidilise isiku julgeolekukontroll kestab üldjuhul kuus kuud ja seda on võimalik pikendada kuue kuu võrra järgmistel juhtudel:

  • töötlemisloa andmise otsustamisel on vaja tugineda välisriigist pärinevale teabele;
  • julgeolekukontrolli käigus ei ole 6 kuu jooksul olnud võimalik juriidilisest isikust töötlemisloa taotleja seadusliku esindajaga vestelda taotlejast või tema seaduslikust esindajast olenevatel mõjuvatel põhjustel;
  • julgeolekukontrolli käigus kogutud teabest tuleneb, et järgneva 6 kuu jooksul võivad tõenäoliselt ilmneda töötlemisloa andmisest keeldumise alused;
  • julgeolekukontrolli käigus kogutud teabest tuleneb, et järgneva 6 kuu jooksul võivad töötlemisloa andmisest keeldumise alused ära langeda.