Skip to main content

Tööd reguleerivad siseriiklikud õigusaktid

Seadused

Eesti Vabariik on õigusriik ja kõigi tema riigiasutuste tegevus peab lähtuma seadustest. Kaitsepolitseiamet ei ole siin erandiks. Eesti Vabariigi õiguskaitseasutusena, mis ellu kutsutud seaduste täitmise ja põhiseadusliku korra tagamiseks, peame ülimalt oluliseks seaduste järgimist ka oma tegevuses. Kaitsepolitsei täidab ainult talle seadustega pandud ülesandeid ja teeb seda seadustega määratud raamides. Ameti ülesanded, pädevuse, õigused ja kohustused sätestavad: põhiseadus; julgeolekuasutuste seadus; kriminaalmenetluse seadustik; politsei ja piirivalve seadus; Kaitsepolitseiameti põhimäärus.

Kriminaal- ja väärteomenetlust, teabehanget ning jälitustegevust reguleerivad olulisemad õigusaktid on: haldusmenetluse seadusjulgeolekuasutuste seadus; karistusseadustik; korruptsioonivastane seadus; kriminaalmenetluse seadustik; kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus; väärteomenetluse seadustik; Vabariigi Valitsuse määrus „Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus”. Lisaks mainitud õigusaktidele on kriminaalmenetluses olulisteks teenäitajateks ka kohtulahendid.

Riigisaladuse kaitsega seotud tegevust reguleerivatest seadustest tuleb esile tuua: riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus; riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord. Peale selle sõltub just eelnimetatud õigusaktidest suuresti, kui palju on meil võimalik oma tegevusest avalikkust teavitada.

Teenistussuhteid, personalitööd, asjaajamist, dokumendihaldust, avalikkuse teavitamist jms töökorraldust reguleerivatest seadustest tuleb esmajoones ära märkida (tähestikulises järjekorras): arhiivieeskiri; avaliku teabe seadus; avaliku teenistuse seadus; isikuandmete kaitse seadus; märgukirjale ja selgistustaotlusele vastamise seadus; politsei ja piirivalve seadus; töölepingu seadus.

Alljärgnevas loetelus ongi toodud olulisemad kaitsepolitsei tegevust reguleerivad õigusaktid ja lingid nende täistekstidele. Kel kaitsepolitsei tegemiste vastu sügavam huvi, soovitame kindlasti nendega tutvuda.

Arhiivieeskiri
Avaliku teabe seadus
Asjaõigusseadus
Avaliku teenistuse seadus
Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seadus
Hädaolukorra seadus
Haldusmenetluse seadus
Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon
Isikuandmete kaitse seadus
Jälitustoimiku pidamise ja säilitamise kord
Jälitustoimingust teavitamise ja jälitustoimiku tutvustamise kord
Julgeolekuasutuste seadus
Kaitsepolitseiameti põhimäärus
Kaitsepolitseiameti poolt teabe varjatud kogumisel kasutatavad meetodid ja vahendid ning teabetoimiku pidamise ja säilitamise kord
Karistusseadustik
Karistusseadustiku rakendamise seadus
Korruptsioonivastane seadus
Kriminaalmenetluse seadustik
Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus
Märgukirjale ja selgistustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus
Eesti Vabariigi Põhiseadus
Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus
Politsei ja piirivalve seadus
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
Riigihangete seadus
Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused
Töölepingu seadus
Väärteomenetluse seadustik

Riigisaladuse kaitset reguleerivad seadused
Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord
Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus