Skip to main content

Terroristliku veebisisu tõkestamine ja eemaldamine

Määrusega saab tutvuda EU-Lex veebilehel

Miks on vajalik terroristlik veebisisu internetist eemaldada?

Terrorism on kuritegu, mille vastu võitlemise ja süüdlaste karistamise vajalikkuses ei kahtle keegi. Sellisele kuriteole üleskutsumine ohustab ühiskonna julgeolekut. Eestis on terrorikuritegu määratletud karistusseadustikus § 237.

Terrorikuriteo toimepanemise viisid on tänapäeval muutunud olemuselt mõnevõrra lihtsamaks. Internet annab lihtsa võimaluse üleskutseteks terrorismikuritegudele ja õpetusteks, kuidas seda teha. Mida kiiremini sellised infokillud veebist eemaldada, seda väiksemat mõju need omavad.

Mis on terroristlik veebisisu, mis tuleb veebist viivitamatult eemaldada?

Terroristlik veebisisu on materjal, mis:

 • ärgitab kedagi kaasa aitama või toime panema terroriakte;
 • ärgitab osalema terrorirühmituse tegevuses;
 • õhutab või propageerib terroriaktide sooritamist (näiteks ülistades või õigustades terroristlikku tegevust);
 • annab juhiseid rünnakute läbiviimiseks ja suuniseid selleks vajalike vahendite kohta.
 • Sellisteks materjalideks võivad olla näiteks tekstid, pildid, helisalvestised, videod või otseülekanded.

Erandina ei peeta terroristlikuks sisuks ajakirjandusliku, haridusliku, kunstilise või teadusliku materjali levitamist, mille eesmärk on terrorismi ennetada või selle vastu võidelda.

Keda terroristliku veebisisu vastane määrus mõjutab?

Määruses sätestatud kohustused hakkavad kehtima 7. juunist 2022 ja seda kohaldatakse kõikidele Euroopa Liidus veebimajutusteenuse pakkujatele. Veebimajutusteenuse pakkujaks loetakse isikut, kes talletab sisuteenuse pakkuja (veebikasutaja) antud materjali viimase soovil avalikkusele kättesaadaval kujul. Sealjuures pole oluline, kas sellise materjali salvestamine ja üldsusele kättesaadavaks tegemine on pelgalt tehniline, automaatne ja/või passiivne. Sellised platvormid võivad olla näiteks nii sotsiaalmeedia, video- kui ka heli jagamise teenused.

Erandina ei kuulu määruse reguleerimisalasse suhtlusteenused nagu näiteks e-kirjad või privaatsõnumid ja pilvetaristut pakkuvad teenused.

Milline on sobimatu sisu eemaldamise protsess?

Kui veebimajutusteenuse pakkuja tuvastab terroristliku veebisisu, peab ta eemaldama tuvastatud terroristliku veebisisu või blokeerima sellele juurdepääsu kogu Euroopa Liidu territooriumil. Eemaldatud või blokeeritud veebisisu tuleb veebimajutusteenuse pakkujal nõuetekohaselt säilitada kuni 6 kuud alates sisu eemaldamisest või sellele juurdepääsu blokeerimisest.

Juhul, kui veebimajutusteenuse pakkuja saab riigi volitatud asutuselt eemaldamiskorralduse, on ta kohustatud terroristliku sisu eemaldama või juurdepääsu blokeerima hiljemalt ühe tunni jooksul. Seejärel peab veebimajutusteenuse pakkuja teavitama volitatud asutust terroristliku sisu eemaldamisest/blokeerimisest ning lisama eemaldamise/blokeerimise kellaaja. Eestis on volitatud asutuseks Kaitsepolitseiamet.

Mis on "ühe-tunni-reegel“?

Terroristlik sisu on kõige kahjulikum esimestel tundidel pärast selle ilmumist. Seega on oluline, et veebimajutusteenuse pakkuja eemaldaks või blokeeriks terroristliku veebisisu hiljemalt ühe tunni jooksul. Esmakordsel korralduse saamisel on aega 12+1 tundi.

Eemaldamiskorraldused

 • Euroopa Liidu territooriumil tegutsevad veebimajutusteenuse pakkujad peavad määrama või looma Euroopa Liidus asuva kontaktpunkti eemaldamiskorralduste elektrooniliseks vastuvõtmiseks ja tagama nende kiire töötlemise.
 • Terroristliku sisu eemaldamise korraldusi koostab Euroopa Liidu liikmesriigi pädev asutus (Eestis Kaitsepolitseiamet). Pädev asutus võib anda eemaldamiskorralduse kõikidele Euroopa Liidus tegutsevatele veebimajutusteenuse pakkujatele. Kui veebimajutusteenuse pakkuja kontaktpunkt ei asu pädeva asutusega samas liikmesriigis riigis, edastab pädev asutus koopia vastava riigi pädevale asutusele.
 • Veebimajutusteenuse pakkuja peab eemaldamiskorraldust täitma, kuid asukohariigi pädev asutus võib eemaldamiskorralduse kehtetuks tunnistada 72 tunni jooksul alates eemaldamiskorralduse saamisest, kui see ei ole kooskõlas määrusega ega ohusta põhiõiguseid.
 • Eemaldamiskorralduse  blankett on lisatud terroristliku sisu eemaldamise määruses ja peab sisaldama terroristliku sisu eemaldamise põhjendust, asukoha veebilinki ning teavet eemaldamiskorralduse vaidlustamise võimalikkuse kohta.
 • Veebimajutusteenuse pakkujal on õigus asukohariigi pädevalt asutuselt nõuda eemaldamiskorralduse kontrollimist. Kui pädev asutus tuvastab eemaldamiskorraldusest rikkumise, on veebimajutusteenuse pakkujal antud otsuse teadasaamisest kohustus viivitamata taastada sisu või võimaldada sellele uuesti juurdepääsu.

Ennetavad meetmed ja hoolsusmeetmed

 • Kasutustingimuste täiendamine terroristliku veebisisu avaldamise keeluga ja kasutajate teavitamine sellest.
 • Kontaktpunkti määramine, mille kaudu võetakse vastu eemaldamiskorraldusi ja selle info avaldamine kodulehel.
 • Teadete ja  eemaldamiskorralduste täitmiseks valmisoleku loomine (läbimõeldud töökorraldus teadete läbivaatamiseks ja eemaldamiskorralduste täitmiseks, sh info säilitamiseks).
 • Määruses on sätestatud meetmed, mida terroristliku sisuga kokku puutuvad veebimajutusteenuse pakkujad peavad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti otsusel  oma teenuste väärkasutuse vältimiseks rakendama. Veebimajutusteenuse pakkuja saab ise otsustada, millised määruse tekstis toodud meetmetest tuleb tal edaspidi kasutusele võtta oma teenustes terroristliku veebisisu levitamise ennetamiseks ja tõkestamiseks. Need võivad olla:
  • asjakohased tehnilised või muud lahendused, nagu näiteks täiendav  personal terroristliku sisu tuvastamiseks ja kiireks eemaldamiseks või sellele juurdepääsu blokeerimiseks.
  • täiendavad teavitusmehhanismid kasutajatele väidetavast terroristlikust sisust teavitamiseks või selle märgistamiseks.
  • muud meetmed, mida veebimajutusteenuse pakkuja peab sobivaks ja tõhusaks, et ennetada või vähendada terroristliku sisu kättesaadavust oma teenustes või suurendada teadlikkust terroristlikust sisust.
 • Veebimajutusteenuse pakkujad ei ole kohustatud rakendama automaatseid tööriistu terroristliku veebisisu tuvastamiseks või eemaldamiseks, kuid see on üks võimalusi. Kui veebimajutusteenuse pakkuja otsustab selliseid tööriistu kasutada, peab ta tuvastatud veebisisu puhul tagama ka järelkontrolli ja nende toimimise kohta avalikult aru andma.

Kuidas on tagatud põhiõiguste kaitse?

 • Terroristliku veebisisu eemaldamise või blokeerimise puhul kehtestatud kaitsemeetmed lahendavad vastuolud põhiõigustega, eelkõige sõnavabadusega.
 • Läbipaistev toimimine tähendab, et nii liikmesriigid kui ka veebimajutusteenuse pakkujad on kohustatud esitama iga-aastased aruanded rakendatud meetmete kohta.
 • Veebimajutusteenuse pakkujatel on teavitamiskohustus, mis tähendab, et sisu eemaldamisel teavitatakse teatud eranditega koheselt ka kasutajat ja antakse talle teavet eemaldamise vaidlustamise võimaluste kohta.
 • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti otsusega määratud terroristliku sisuga kokku puutuvatel veebimajutusteenuse pakkujatel peab olema kasutajasõbralik kaebuste esitamise võimalus. Lisaks tuleb tagada, et kaebusi lahendatakse kiiresti. Mehhanismid peavad tagama, et ekslikult eemaldatud sisu saab võimalikult kiiresti taastada samal kujul, nagu see oli avaldatud.
  • Veebimajutusteenuse pakkujatel on õigus asukohariigi pädevalt asutuselt nõuda eemaldamiskorralduse kontrollimist ning nad võivad pöörduda ka vastavate liikmesriikide kohtutesse.

Kontaktpunktid

Terroristliku sisu levitamise üle peab järelevalvet Kaitsepolitseiamet, kes koostab eemaldamiskorraldusi ja kontrollib neid.
Kontaktid: [email protected], tel 612 1455.

Ennetava ning reageeriva tehnilise ja töökorraldusliku võimekuse ning meetmete, sh aruandluse üle teostab järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
Kontaktid: [email protected].

 

Lae alla juhis

Üksleht terroristliku veebisisu vastase määruse rakendamine | 62.61 KB | pdf