Skip to main content

Terrorismi mõiste

Terrorismi üleüldiselt aktsepteeritavat definitsiooni ei ole siiani veel suudetud anda. Mitmed rahvusvahelised organisatsioonid, teadlased ja erialaeksperdid on üritanud välja töötada terrorismi definitsiooni, mis hõlmaks selle kõiki aspekte, kuid senini ei ole jõutud kõiki rahuldava sõnastuseni. Samas on iga riik terrorismi kui nähtuse defineerinud oma õigusaktides läbi terrorikuritegude.  

Eesti õigusruumis leiame terrorismi definitsiooni karistusseadustiku §-ist 237:

Terrorikuritegu
(1)  Rahvusvahelise julgeoleku vastase, isikuvastase, elu või tervist ohustava keskkonnavastase,välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni vastu suunatud või üldohtliku kuriteo toimepanemise, keelatud relva tootmise, levitamise või kasutamise või vara ebaseadusliku hõivamise või olulises ulatuses rikkumise või hävitamise või arvutiandmetesse sekkumise või arvutisüsteemi toimimise takistamise eest, samuti selliste tegude toimepanemisega ähvardamise eest, kui see on toime pandud eesmärgiga sundida riiki või rahvusvahelist organisatsiooni midagi tegema või tegemata jätma või tõsiselt häirida riigi poliitilist, põhiseaduslikku, majanduslikku või ühiskondlikku korraldust või see hävitada või tõsiselt häirida rahvusvahelise organisatsiooni tegevust või see hävitada või tõsiselt hirmutada elanikkonda, – karistatakse viie- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.

Peale terrorikuriteo on karistusseadustiku järgi karistatav terroristlikku ühendusse kuulumine (§ 2371), terrorikuriteo ettevalmistamine ja üleskutse selle toimepanemisele (§ 2372 ) ning terrorikuriteo ja selle toimepanemisele suunatud tegevuse rahastamine ning toetamine (§ 2373).