Skip to main content

Töövaldkonnad

Kaitsepolitseiameti laiem ülesanne Siseministeeriumi valitsusasutusena on riigi sisejulgeoleku tagamine teabe kogumise ja ennetusvahendite kasutamise abil ning süütegude uurimine Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ulatuses.

Kaitsepolitseiameti ülesanded:

  • teabe kogumine ja töötlemine riigi põhiseadusliku korra ja territoriaalse terviklikkuse vägivaldsele muutmisele suunatud tegevuse ennetamiseks ja tõkestamiseks;
  • teabe kogumine ja töötlemine riigi vastu suunatud luuretegevuse ennetamiseks ja tõkestamiseks;
  • teabe kogumine ja töötlemine terrorismi (samuti selle rahastamise ning toetamise) ennetamiseks ja tõkestamiseks;
  • riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse ning julgeolekukontroll;
  • massihävitusrelvade leviku tõkestamine, lõhkematerjaliga seotud süütegude menetlemine;
  • korruptsioonivastane võitlus;
  • teiste ameti uurimisalluvuses olevate süütegude menetlemine.

Kaitsepolitseiamet kuulub selliste julgeolekuasutuste hulka, kellele on antud ka politseilised ülesanded. See tähendab süütegude uurimist ja annab õiguse kohaldada sundi.