Skip to main content

Soovitused

Korruptsioonist tuleb teatada põhjendatud kahtluse korral, kui ametiisik on Teile teadaolevalt rikkunud seadust, võimu kuritarvitanud või muu õigusrikkumise toime pannud.

Korruptsioonist saab ööpäev läbi teada anda:

 • helistades kaitsepolitsei infotelefonil 12 455; 612 1455; +372 612 1455 (välismaalt helistades), samuti e-postiaadressil [email protected];
 • helistades PPA korruptsiooni vihjetelefonil 612 3657, samuti e-postiaadressil [email protected].

Üksikisikule ja ettevõtjale

Kuidas käituda ettevõtjana korruptsioonijuhtumi korral?

1. Kui puutute kokku olukorraga, kus Teie enda või Teie äriühingu tehingupartneriks on riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus ning tehingu üle otsustavaks ametiisikuks on Teie lähisugulane või -hõimlane, siis on ametiisikul Teiega või Teie äriühinguga tehingu sõlmimine keelatud.

2. Kui ametiisik küsib või nõuab Teilt altkäemaksu (kingitus, raha, teenus, osa tehingust jms), siis:

 • tuleb sellest keelduda;
 • püüdke kindlaks teha toiming, mida ametiisik altkäemaksu eest teha kavatseb või tegemata kavatseb jätta;
 • teatage sellest kohe kaitsepolitseile, Politsei- ja Piirivalveametile või Riigiprokuratuuri;
 • kui tegemist on Kaitsepolitseiameti menetletava süüteoga, siis teatage juhtunust infotelefonil 12 455 või (+372) 612 1455 või pöörduge lähimasse Kaitsepolitseiameti piirkondlikusse esindusse;
 • ärge levitage infot juhtunust avalikult.

Ametnikule

Ametiisiku kohustused korruptsiooni ennetamiseks on sätestatud korruptsioonivastases seaduses.

Kuidas käituda ametnikuna korruptsioonijuhtumi ja toimingupiirangu korral?

1. Kui puutute kokku olukorraga, kus Teil võib tekkida huvide konflikt ametiisiku töökohustuste ja isiklike huvide vahel, siis tuleb ennast selliste otsuste tegemisest taandada ja teavitada sellest oma ülemust.

2. Kui Teile pakutakse või lubatakse altkäemaksu (kingitus, raha, teenus, osa tehingust jms), siis:

 • tuleb sellest keelduda;
 • püüdke kindlaks teha, millise toimingu tegemist või tegemata jätmist altkäemaksu eest soovitakse;
 • püüdke kindlaks teha altkäemaksu lubaja või pakkuja;
 • hoidke pakutav asi kuni uurimisasutuse poole pöördumiseni alles (see võib osutuda kasulikuks süüteo tõendina);
 • leidke võimalusel tunnistaja (nt kolleeg);
 • fikseerige juhtum esimesel võimalusel kirjalikult ning andke sellest teada oma ülemusele ja kaitsepolitseile, Politsei- ja Piirivalveametile või Riigiprokuratuuri;
 • kui tegemist on Kaitsepolitseiameti menetletava süüteoga, siis teatage juhtunust infotelefonil 12 455 või (+372) 612 1455, e-postiaadressil [email protected] või pöörduge lähimasse Kaitsepolitseiameti piirkondlikusse esindusse;
 • ärge levitage infot juhtunust avalikult.