Skip to main content

Riigisaladusega seotud kohustused

Riigisaladusele juurdepääsuõigust omav isik on kohustatud:

 • hoidma saladuses talle teatavaks saanud riigisaladust;
 • kaitsma teabekandjat avalikuks tuleku ning ebaseadusliku juurdepääsu eest;
 • võtma avalikustamise või juurdepääsuõiguseta isikule teatavaks saamise korral tarvitusele õiguspärased abinõud, et vähendada kahju;
 • teavitama tööandjat ja KAPO-t isikust, kes püüdis või püüab mis tahes viisil saavutada ebaseaduslikku juurdepääsu riigisaladusele;
 • teavitama tööandjat ja KAPO-t igast temale teatavaks saanud salastatud teabe kaitse nõuete rikkumisest;
 • teavitama KAPO-t pikemal kui kolmekuulisel viibimisel välisriigis oma viibimiskoha aadressi ja teised kontaktandmed;
 • teavitama KAPO-t viivitamata oma nime muutumisest;
 • teavitama kaitset korraldavat isikut kavandatavast viibimisest välisriigis, mille kohta kehtib teatamiskohustus.

RIIGISALADUST TÖÖTLEVA ÜKSUSE KOHUSTUSED:

Töötlev üksus: 

 • peab rakendama organisatsioonilised, füüsilised ja elektroonilise teabeturbe meetmed;
 • peab määrama kaitset korraldava isiku ja tema asendaja;
 • tuleb määrata ametikohad, millel töötamise eeltingimuseks on riigisaladusele juurdepääsuõiguse omamine;
 • tuleb kehtestada riigisaladuse kaitse juhend;
 • vähemalt 1 kord aastas tegema teabekandjate olemasolu ja  terviklikkuse kontrolli (S-TS).

JUURDEPÄÄSU ÕIGUSETA ISIKU KOHUSTUSED:

Juurdepääsu õiguseta isik:

 • peab hoidma talle teatavaks saanud teavet saladuses ja viivitamata teavitama Kaitsepolitseiametit, kui ta sai aru, et tegemist on riigisaladuse või salastatud teabekandjaga;
 • peab salastatud teabekandja üle andma Kaitsepolitseiametile või kui salastatud teabega puututi kokku teenistus- või lepingulise suhte kaudu, peab andma teabekandja üle riigisaladuse kaitset korraldavale isikule;
 • peab kuni teabekandja üleandmiseni rakendama mõistlikuid kättesaadavaid abinõusid, salastatud teabe kaitseks.

Kui isik on aru saanud, et tegemist on salastatud teabega ja ta ei täida nimetatud kohustusi, edastab teavet teistele isikutele, paneb sellega toime süüteo.

VASTUSTUS

Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses on sätestatud salastatud teabe väärteokoosseisulised rikkumised ja karistusseadustikus on ära toodud kuriteokoosseisud.

Isikut on võimalik vastutusele võtta distsiplinaar-, väärteo- või kriminaalkorras.

Isik ei vabane vastutusest, välja arvatud juhul, kui teabe salastamiseks puudus õiguslik alus. 

Teabe õigusliku aluseta salastamise eest vastutab isik ka pärast teabe salastatuse kustumist.

Salastatud teabe kaitsealased rikkumised tekivad, kui:

 • isikud ei ole tutvunud salastatud teabe kaitse meetmetega; 
 • ei järgi hoolsuskohustust;
 • ei teadvustata, mis on salastatud teave;
 • muudest isikust tingitud põhjustest (laiskus, mugavus jms); 
 • asutuse poolsed põhjused, nagu puudulikud või mitmeti tõlgendatavad juhendid, puudulik töökorraldus ning järelevalve puudumine.

Väärteod on sätestatud riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse paragrahvides 53 ja 54.

Kriminaalvastutus on sätestatud Karistusseadustikus:

§ 217. Arvutisüsteemi ebaseaduslik kasutamine
§ 232. Riigireetmine
§ 234. Salakuulamine
§ 241. Riigisaladuse ja salastatud välisteabe avalikustamine
§ 242. Riigisaladuse ja salastatud välisteabe avalikustamine ettevaatamatusest

Levinumad rikkumised:

E- ettekirjutus; VM- väärteomenetlus; KM-kriminaalmenetlus

 • Juurdepääs antakse isikule, kellele veel ei ole juurdepääsuõigust või on juurdepääsuõigus kehtivuse kaotanud. /E, VM, KM/
 • Salastatud teabekandjate registris märked puudulikud (edastamine, salastatuse tähtaeg, tase, jne). /E/
 • Salastatud teavet töödeldakse väljaspool administratiiv- ja turvaala. /VM, KM/
 • Salastatud teabekandjate tutvumislehte ei täideta. /E,VM/
 • Salastatud teabekandja jäetakse registreerimata. /E, VM/
 • Salastatud teabekandjaid ei lukustata vastavalt salastatuse tasemele seifi, kappi või sahtlisse. /E, VM, KM/
 • Seifi lukukood jäetakse muutmata. /E, VM/
 • Külaline jäetakse turvaalale saatjata. /E, VM, KM/
 • Koosolekud - märkmed jäetakse registreerimata, ei järgita üldiseid turvalisuse nõudeid (akendel kardinad eest, aknad lahti, telefonid jne). /E, VM, KM/
 • Töödeldakse riigisaladust akrediteerimata töötlussüsteemis. /E, VM, KM/
 • Salastatud teavet edastatakse üle avatud interneti (e-posti teel) akrediteerimata süsteemi kaudu. /E, VM, KM/
 • Faili nime alguses ei ole salastatuse märget. /E, VM/
 • Riigisaladuse salastamata jätmine. /E, VM/
 • Kaitsepolitseiametit ei teavitata rikkumisest koheselt. /E, VM/