Skip to main content

Riigisaladusega seotud kohustused

JUURDEPÄÄSUÕIGUSEGA ISIKU KOHUSTUSED

Riigisaladusele juurdepääsuõigust omav isik on kohustatud:

 • hoidma saladuses talle teatavaks saanud riigisaladust;
 • kaitsma teavet avalikuks tuleku ning ebaseadusliku juurdepääsu eest;
 • võtma avalikustamise või juurdepääsuõiguseta isikule teatavaks saamise korral tarvitusele õiguspärased abinõud, et vähendada kahju;
 • teavitama tööandjat ja KAPOt isikust, kes püüdis või püüab mis tahes viisil saavutada ebaseaduslikku juurdepääsu riigisaladusele;
 • teavitama tööandjat ja KAPOt igast temale teatavaks saanud salastatud teabe kaitse nõuete rikkumisest;
 • teavitama KAPOt pikemal kui kolmekuulisel viibimisel välisriigis oma viibimiskoha aadressi ja teised kontaktandmed;
 • teavitama kaitset korraldavat isikut kavandatavast viibimisest välisriigis, mille kohta kehtib teatamiskohustus.

Teavituskohustusega riikideks on Siseministri 29.09.2023 käskkirja nr 1-3/112 alusel: 

 • Armeenia Vabariik,
 • Aserbaidžaani Vabariik,
 • Hiina Rahvavabariik (sh Hongkongi ja Macau erihalduspiirkonnad),
 • Iraani Islamivabariik,
 • Kasahstani Vabariik,
 • Kirgiisi Vabariik,
 • Korea Rahvademokraatlik Vabariik,
 • Tadžikistani Vabariik,
 • Türkmenistan,
 • Usbekistani Vabariik,
 • Valgevene Vabariik,
 • Venemaa Föderatsioon.

Reisimisel teavitamiskohustusega riikidesse tuleb arvestada järgmiste ohtudega:

 • Informatsiooni kogumine.
  Reisimisel tuleb arvestada, et EL ja NATO liikmesriikide kodanikud võivad olla kohalike eriteenistuste kõrgendatud tähelepanu all. See tähendab, et teavet võidakse koguda isikute tegevuste, reisi eesmärkide ning kontaktide kohta kohalike elanikega. Eriteenistuste jaoks huvipakkuvamate isikute osas kogutakse täiendavalt teavet konkreetsete isikute harjumuste, nõrkuste, hobide ja muude oluliste asjaolude kohta, mis hõlbustaks nende kompromiteerimist, mõjutamist ja/või koostööle kallutamist.

  Sõltuvalt eriteenistuse eesmärgist ning huviobjekti tähtsusest, võidakse teavet koguda erinevate meetoditega: juurdepääsu saamisega isiku valduses olevatele tehnilistele seadmetele ning selle läbi ka neis sisalduvale informatsioonile, elektroonilise ja/või füüsilise jälgimisega, sidevahendite pealtkuulamise ja –vaatamisega jne.
   

 • Isiku kompromiteerimine.
  Isiku kompromiteerimise eesmärgiks võib olla tema koostööle kallutamise ettevalmistamine või tema päritoluriigi suhtes negatiivse mõjutustegevuse teostamine. Kompromiteerimine võib hõlmata õigusrikkumistele või ühiskonna poolt mitteaktsepteeritud tegevustele meelitamist või sellist viisi tegevuse soosimist: alkoholi kuritarvitamisele kallutamist või narkootiliste ainete kasutamist, kõrvalsuhteid või prostitutsiooniteenuse kasutamist jne. Siin on oluline rõhutada, et eesmärgi saavutamiseks võidakse isiku õigusrikkumisi ka fabritseerida. 
   
 • Koostööle kallutamine (edaspidi värbamine) ja mõjutamine.
  Värbamise eesmärk on isiku kaasamine salajasele koostööle, mille eesmärgiks võib olla ebaseadusliku juurdepääsu saamine tundlikule, sh salastatud teabele. Mõjutamise eesmärgiks on isikuga manipuleerimine ning tema ärakasutamine sihtriigi huvidest lähtuvalt.

  Oluline on meeles pidada, et ohud võivad esineda nii eraldi kui ka üheaegselt: see tähendab, et kui kohaliku eriteenistuse lõppeesmärgiks on konkreetse isiku värbamine või tema otsuste mõjutamine, siis kogutakse tema kohta täiendavat teavet ning muuhulgas püütakse saada ka kompromiteerivaid materjale.
   

Soovitused riskiriikidesse reisimisel

Enne reisi

 • Tutvu Välisministeeriumi kodulehel sihtriiki puudutava teabega. Kirjuta üles ja püüa meelde jätta Eesti Vabariigi diplomaatilise esinduse kontaktandmed, mis on kättesaadavad Välisministeeriumi lehelt;
 • Teavita oma reisiplaanidest tööandjat ning Eestis olevaid lähedasi;
 • Selgita välja sihtriigis kehtivad piirangud välismaalastele (nt registreerimise kohustus jne). Kõikide vajalike nõuete täitmine aitab vältida seaduslikke võimalusi kinnipidamiseks;
 • Võimalusel ära võta kaasa tööga seotud elektroonilisi seadmeid (töötelefoni, sülearvutit, irdmeediat jne);
 • Välisriigis suhtlemiseks kasuta ajutisi sidevahendeid (telefon, e-post);
 • Väldi lihtsakoelisi paroole ja muuda need pärast reisi.
   

Reisil olles

Üldised ettevaatusabinõud:

 • eelda sidevahendite pealtkuulamist ja –vaatamist;
 • eelda oma asukohas vestluste pealtkuulamist;
 • piiriületusel ja tolliprotseduuridel ära jäta oma asju järelevalveta;
 • ära kutsu võõraid isikuid oma kasutuses olevatesse ruumidesse;
 • ära sõlmi tutvusi isikutega, kes suruvad oma tutvust peale või tunduvad sulle kahtlased või nendega lävimine võib sind kompromiteerida;
 • ära võta vastu ahvatlevaid pakkumisi, hinnalisi meeneid või kingitusi, millega võidakse hiljem šantažeerida;
 • ära lase võõrastel isikutel teha teeneid või osutada tasuta teenuseid;
 • meelelahutuskohtades ära jäta oma jooki järelevalveta;
 • hoia sidevahendite (arvutite, tahvelarvutite, telefonide) kõikvõimalikud andmevahetust võimaldavad ühendused (GSM andmeside, Wifi, Bluetooth, NFC) suletuna, kui ilmset või pakilist vajadust nende kasutamiseks ei ole;
 • ära jäta elektroonilisi seadmeid järelevalveta ning ära ühenda neisse võõraid teisaldatavaid salvestuskandjaid;
 • Wifi-võrkude (eriti avalike ja kaitsmata võrkude) kasutamisel arvesta, et need võivad olla jälgimise all või tekitada soodustingimusi ühenduses oleva elektroonilise seadme ründamiseks;
 • võimalusel väldi sotsiaalmeedia kasutamist;
 • kaasasolnud elektroonilisi seadmeid ära oma töös hiljem kasuta.
   

Kinnipidamisel

 • nõua alati kokkusaamist konsuliga või mõne teise Eesti Vabariigi saatkonna või konsulaadi esindajaga;
 • küsi täpset selgitust, milles probleem või kahtlustus seisneb;
 • küsi, mis ametkonda isik esindab ning mis on tema nimi ja ametikoht;
 • küsi näha isiku töötõendit ja jäta seal kirjas olev ametikoht, nimi ja perekonnanimi hästi meelde;
 • püüa meelde jätta isiku tundemärgid;
 • kui tuntakse huvi sinu töö, äritegevuse, ametiülesannete või tuttavatega seonduva vastu, püüa vastata nii üldiselt kui võimalik. Samuti püüa esitatud küsimused meelde jätta, nende põhjal on hiljem võimalik paremini mõista sinu kinnipidamise põhjuseid;
 • kui sind soovitakse testida valedetektoriga või sul palutakse täita tundmatuid teste, siis ära nõustu mõtlematult, vaid kaalu võimalust nõuda kohest kokkusaamist konsuliga;
 • ära allu ähvardustele. Eriti resoluutselt keeldu ettepanekutest mistahes ebaseaduslikuks tegevuseks;
 • juhul, kui kinnipidamise kohta vormistatakse mingeid dokumente, siis küsi neist koopiaid;
 • ära allkirjasta dokumente, mille sisu ei ole arusaadav;
 • kui oled eriteenistuse ametnikega vestluse siiski läbinud ning sul palutakse kohtumine ja vestlus tavapäraselt „omavahele” jätta, on alati otstarbekas teatada, et Eesti riigi kodanikuna oled kohustatud vahejuhtumist teatama kohalikku saatkonda ning hiljem Kaitsepolitseiametile. Sellega kaitsed end edasiste šantaažikatsete eest. Kui Sa isegi lubad vestlust varjata, siis mõtle koju naastes põhjalikult järele, kas on ikka otstarbekas loobuda Eesti ametiasutuste abist ja nõuannetest keerulises olukorras.
   

RIIGISALADUST TÖÖTLEVA ÜKSUSE KOHUSTUSED

Töötlev üksus peab:

 • rakendama organisatsioonilised, füüsilised ja elektroonilise teabeturbe meetmed;
 • määrama kaitset korraldava isiku ja tema asendaja;
 • määratlema ametikohad, millel töötamise eeltingimuseks on riigisaladusele juurdepääsuõiguse omamine;
 • kehtestama asutusesisese riigisaladuse kaitse juhendi;
 • vähemalt 1 kord aastas viima läbi salajasel ja täiesti salajasel tasemel füüsiliste teabekandjate (paber vms, irdmeedia) olemasolu ja  terviklikkuse kontrolli.
   

JUURDEPÄÄSU ÕIGUSETA ISIKU KOHUSTUSED

Juurdepääsu õiguseta isik peab:

 • hoidma talle teatavaks saanud teavet saladuses ja viivitamata teavitama Kaitsepolitseiametit, kui ta on leidnud, riigisaladuse või salastatud mistahes muu salastatud teabekandja;
 • salastatud teabekandja üle andma Kaitsepolitseiametile;
 • kuni teabekandja üleandmiseni rakendama mõistlikuid abinõusid salastatud teabe kaitseks (hoidma seda turvaliselt kõrvalistele isikutele kättesaamatus kohas).

NB! Kui olete aru saanud, et tegemist on salastatud teabega ja edastate või näitate seda mistahes kõrvalisele isikule, panete toime süüteo.
 

VASTUTUS

 • Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses on sätestatud salastatud teabe väärteokoosseisulised rikkumised ja karistusseadustikus on ära toodud kuriteokoosseisud.
 • Isikut on võimalik vastutusele võtta distsiplinaar-, väärteo- või kriminaalkorras.
 • Isik ei vabane vastutusest, välja arvatud juhul, kui teabe salastamiseks puudus õiguslik alus. 
 • Teabe õigusliku aluseta salastamise eest vastutab isik ka pärast teabe salastatuse kustumist.

Salastatud teabe kaitsealased rikkumised esinevad, kui:

 • isikud ei ole tutvunud salastatud teabe kaitse meetmete ega regulatsioonidega; 
 • ei järgi hoolsuskohustust;
 • ei teadvustata, mis on salastatud teave või miks seda kaitsta tuleb;
 • muudest isikust tingitud põhjustest (laiskus, mugavus jms); 
 • asutuse poolsed põhjused, nagu puudulikud või mitmeti tõlgendatavad juhendid, puudulik töökorraldus ning või järelevalve puudumine.

Väärteod on sätestatud riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse paragrahvides 53 ja 54.

Kriminaalvastutus on sätestatud karistusseadustikus:
§ 217. Arvutisüsteemi ebaseaduslik kasutamine;
§ 232. Riigireetmine;
§ 234. Salakuulamine;
§ 241. Riigisaladuse ja salastatud välisteabe avalikustamine;
§ 242. Riigisaladuse ja salastatud välisteabe avalikustamine ettevaatamatusest.

Levinumad rikkumised
E- ettekirjutus; VM- väärteomenetlus; KM-kriminaalmenetlus

 • Juurdepääs antakse isikule, kellel puudub juurdepääsuõigus, kellel veel ei ole juurdepääsuõigust või on juurdepääsuõigus kehtivuse kaotanud. (E, VM, KM)
 • Salastatud teabe register on puudulikult täidetud (nt kellele on dokumenti tutvustatud, edastatud, salastatuse tähtaeg, tase, dokumendi mahtu ja terviklikkust iseloomustavad andmed, nt lehekülgede arv, jne). (E)
 • Salastatud teavet töödeldakse väljaspool administratiiv- ja turvaala. (VM, KM)
 • Salastatud teabe tutvumislehte ei täideta. (E,VM)
 • Salastatud teave jäetakse registreerimata. (E, VM)
 • Salastatud teavet ei lukustata vastavalt salastatuse tasemele seifi, kappi või sahtlisse. (E, VM, KM)
 • Seifi lukukood jäetakse muutmata. (E, VM)
 • Külaline jäetakse turvaalale saatjata. (E, VM, KM)
 • Koosolekud - märkmed jäetakse registreerimata, ei järgita üldiseid turvalisuse nõudeid (akendel kardinad eest, aknad lahti, telefonid jne). (E, VM, KM)
 • Töödeldakse riigisaladust akrediteerimata töötlussüsteemis. (E, VM, KM)
 • Salastatud teavet edastatakse üle avatud interneti (e-posti teel) akrediteerimata süsteemi kaudu. (E, VM, KM)
 • Faili nime alguses ei ole salastatuse märget. (E, VM)
 • Riigisaladuse salastamata jätmine. (E, VM)
 • Kaitsepolitseiametit ei teavitata rikkumisest koheselt. (E, VM)