Skip to main content

Põhilised korruptsioonisüütegude vormid

Karistusseadustiku kohaselt on tegu korruptsioonikuriteoga, kui isiku tegu vastab järgmistele karistusseadustiku koosseisudele:

 • Omastamine (§ 201) – Ametiisik võtab talle ametikohast tulenevalt usaldatud vallasasja või muu võõra vara ebaseaduslikult endale või annab kolmanda isiku omandisse.
 • Usalduse kuritarvitamine (§ 217²) - Seadusest või tehingust tuleneva teise isiku vara käsutamise või teisele isikule kohustuse võtmise õiguse ebaseaduslik ärakasutamine  või teise isiku varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumine kui sellega on tekitatud suur varaline kahju.
 • Altkäemaks (§§ 294,296, 298) – isik lubab, vahendab või annab altkäemaksu ametiisikule. Ametiisik nõustub altkäemaksuga või võtab altkäemaksu. Vastutasuks altkäemaksu eest ametiisik kasutab oma ametiseisundit.
 • Mõjuvõimuga kauplemine (§ 298¹) – Isiku poolt talle või kolmandale isikule vara või muu soodustuse küsimise, lubamisega nõustumise või vastuvõtmise eest vastutasuna tema tegeliku või tema poolt väidetava mõjuvõimu kasutamise eest ametiisiku üle selleks, et soodustuse andja või kolmas isik saaks ametiisikult avaliku huvi seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu eelise.
 • Ametialane võltsimine (§ 299) – Ametiisik võltsib dokumenti või annab välja võltsitud dokumendi.
 • Riigihangete nõuete rikkumine (§ 300) – Ametiisik teeb riigihangete konkursil ühele osalejatest põhjendamatuid soodustingimusi.
 • Toimingupiirangu rikkumine (§ 300¹) – Ametiisik rikub teadlikult suures ulatuses korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangut.

Korruptsioonivastase seaduse kohaselt on ametiisikul keelatud: 

 • korruptiivse tulu nõudmine, vahendamine ja saamine;
 • ametiseisundi korruptiivne kasutamine;
 • avaliku vahendi korruptiivne kasutamine;
 • mõju korruptiivne kasutamine;
 • siseteabe korruptiivne kasutamine.

Ametiisik peab seaduses sätestatud juhul ja tingimustel:

 • pidama kinni tegevus- ja toimingupiirangutest;
 • avaldama oma huvid huvide deklaratsioonis

Korruptsioonivastane seadus näeb ette ametiisiku vastutuse järgnevate tegude eest:

 • Ametiseisundi, avaliku vahendi, mõju või siseteabe korruptiivne kasutamine omakasu eesmärgil;
 • Korruptiivse tulu saamisega seotud teatamise ja korruptiivse tuluna saadu üleandmise kohustuse rikkumine;
 • Toimingupiirangu või toimingupiirangu kohaldamata jätmise tingimuste teadlik rikkumine. 

Vaata ka: http://www.korruptsioon.ee/et/mis-korruptsioon/korruptsioonivormid.