Mis on korruptsioon?

Peale selle eristatakse iseloomustava näitajana juhuslikku korruptsiooni süstemaatilisest korruptsioonist. Juhusliku korruptsiooniga on riigis seotud väike osa ametiisikutest ning rakendatavad vastumeetmed on üldjuhul efektiivsed. Juhuslik korruptsioon on iseloomulikum  riikidele kus on kõrge korruptsioonitaju. Süstemaatiline korruptsioon aga osutab probleemi märkimisväärsele ulatusele ning kontrollimehhanismide vähesele tõhususele. Süstemaatiline korruptsioon on probleemiks riikides kus on madal korruptsioonitaju ning korruptsiooni soosivaid tegureid ei suudeta erinevatel põhjustel tõrjuda. Levinum on arusaam, et korruptsioon on eelkõige iga riigi siseprobleem erinevalt näiteks terrorismist ja rahvusvahelisest organiseeritud kuritegevusest. Samas pööratakse üha rohkem tähelepanu piirülesele korruptsioonile, mis on väga vajalik arvestades ülemaailmastumise suurenemist. Viimastel aastatel on kogu maailmas üha rohkem teadvustatud korruptsiooni otsest või kaudset seost kuritegevuse levikuga ning sellest tulenevalt riikideülese julgeoleku tagamisega.

Vaata ka: http://www.korruptsioon.ee/et/mis-on-korruptsioon.