Kaitsepolitseiamet 100

Massihävitusrelvade leviku tõkestamine

Eesti  julgeolekupoliitika alustes (2017) on kirjas:

"Eesti eesmärk on takistada massihävitusrelvade ja nende valmistamiseks kasutatavate komponentide salakaubandust või ebaseaduslikku läbivedu oma territooriumilt. Massihävitus- ja tavarelvade leviku piiramiseks tuleb jätkata aktiivset tegevust strateegilise kauba kontrollirežiimide osalisriigina.

Eesti huvides on tugev ning ühtne NATO ja Euroopa Liit. Selleks on vaja, et need organisatsioonid oleksid sisemiselt tihedalt lõimunud ning liikmesriikide solidaarsus ja tegutsemisvalmidus aitaksid toime tulla julgeolekut mõjutavate probleemidega. Eesti töötab selle nimel, et nii NATO kui ka Euroopa Liit ja nende liikmesriigid väljendaksid rahvusvahelistes ühendustes ja välispoliitilisel areenil ühtseid seisukohti ning tegutseksid ühiselt. Selleks peab teiste hulgas ka Eesti olema valmis lisaks riigi huvidele seisma üldiste huvide eest."

Terrorismi tõkestamisel arendavad julgeolekuasutused kõrvuti siseriikliku tegevusega ka rahvusvahelist koostööd, esmajoones massihävitusrelvade leviku tõkestamiseks ning rahvusvahelise terrorismi võimalike rahastamisallikate väljaselgitamiseks ja likvideerimiseks.

Viimaste aastate rahvusvaheline kogemus on näidanud, et terroristlikel motiividel tegutsevad grupid või üksikisikud eelistavad tsiviilühiskonna ründamiseks kasutada käepäraseid vahendeid – sõidukeid ning külm- ja tulirelvi. Olgugi et lõhkeainete kättesaadavus on suuresti õiguskaitseasutuste töö tõttu järjest raskem, pole terroristide huvi nende kasutamise vastu kadunud. Kaitsepolitseiamet kogub teavet lõhkeaine ja tulirelvade ebaseadusliku käitlemise kohta ning uurib vastavaid kuritegusid. 

Praegu saame keskenduda plahvatuste ennetamisele ning ebaseadusliku lõhkeaine tsiviilkäibest kõrvaldamisele. Euroopa tasemel on lõhkeainetega seonduv prioriteetne just terrorismi ennetamiseks. 20. juunil 2019 jõustus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 2019/1148 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta. Kontroll lähteainete üle muutub seeläbi karmimaks: määruse eesmärgiks on piirata nende kättesaadavust üldsusele ning reguleerida kahtlastest tehingutest teavitamist. Senine regulatsioon polnud paraku piisav ebaseadusliku tegevuse tõkestamiseks.

Hoolimata aastate jooksul suure kõlapinnaga kuritegude uurimistest, rööbiti ennetava selgitustöö ja koostööpartnerite loovutuskampaaniatega, jagub igasse aastasse lõhkeaine ebaseadusliku käitlemise kriminaalmenetlusi ning kohtuotsuseid. 

Demineerimiskeskus koostöös Kaitsepolitseiameti ja Riigiprokuratuuriga on alates 2008. aastast korraldanud lõhkematerjali loovutuskampaaniaid. Inimesed saavad uurimist kartmata igal ajal vabatahtlikult ära anda plahvatusohtlikud esemed.