Kaitsepolitseiamet 100

Lõhkeainega seotud kuriteod

Plahvatuse tekitamine, salakaubavedu, lõhkeaine ja lõhkeseadeldise ebaseaduslik käitlemine

2009

Harju Maakohus mõistis 23.03.2009 Märt Ringmaa süüdi KrK §-de 15 lg 2 - 144 lg 1 ja 2074, KarS §-de 114 p 2,3,7 - 25 lg 2; 203 - 25 lg 2; 405 lg 2 - 25 lg 2 ja 415 lg 1, KrK § 186 ja KarS § 209 lg 1 järgi. M. Ringmaa mõisteti süüdi kahe plahvatuse korraldamises ja karistuseks mõisteti talle 15-aastane vangistus. Süüdistuse kohaselt korraldas M. Ringmaa aastatel 1994–2005 12 plahvatust, milles hukkus 7 ja sai vigastada 6 inimest.

Tallinna Ringkonnakohus jättis 27.11.2009 muutmata M. Ringmaale Harju Maakohtu määratud karistuse ja rahuldamata esitatud apellatsiooni kaebused. 

2008

Aleksandr Kaldma tunnistati kohtus süüdi KarS § 418¹ lg 2 p 1,2, § 392 lg 2 p 2, § 189 lg 1, § 392 lg 2 p 2, § 184 lg 2 p 1,2,Sergei Lodi § 418 lg 1, § 418¹ lg 2 p 1,2, § 420 lg 1, § 414 lg 4 p 2, § 415 lg 1, § 184 lg 1, § 189 lg 1, Margo Mittal § 418¹ lg 2 p 1,2, § 392 lg 2 p 2§ 189 lg 1, § 392 lg 2 p 2,  Alex Kozlowski § 280, § 418¹ lg 2 p 1,2, § 392 lg 2 p 2 järgi ning neile mõisteti karistuseks vangistus.
Nimetatud isikud panid toime suures koguses relvade ja laskemoona salakaubaveo ning ebaseadusliku käitlemise. Kaitsepolitsei võttis kriminaalasjas ära mh 105 püstolkuulipildujat PPS ja 3062 padrunit. Tehtud otsuse peale on esitatud apellatsioon S. Lodi süüdimõistmise osas.
Pikemalt selle kriminaalasja kohta vt Kaitsepolitsei aastaraamatut 2008.

Kaido Niitmäe tunnistati kohtus süüdi KarS §-de 414 lg 2, 415 lg 1, § 418 lg 4 p 2  järgi ning karistuseks määrati vangistus. K. Niitmäe hoidis ja toimetas ebaseaduslikult Kaitseliidu Harju Maleva Kose malevkonnast edasi endale kuuluvas sõiduautos lõhkematerjali, lõhkeseadeldise olulisi osi (sh 11 käsigranaati, 76 elektridetonaatorit) ja suures koguses tulirelva laskemoona.

2007

Vadim Šerstnjov tunnistati kohtus süüdi KarS § 184 lg 2 p 2, § 414 lg 3 p 1,2, § 418 lg 1 Sergei Džavakjan § 184 lg 2 p 2;Roman Botškarjov § 118 p 1, § 121, § 405 lg 2, § 414 lg 3 p 1,2, § 415 lg 1, § 418 lg 3 p 1 alusel ja neile määrati karistuseks vangistus. R. Botškarjov viskas Tallinnas asuva baari juures asetleidnud konflikti käigus tapmise eesmärgil isevalmistatud lõhkeseadeldise baari ees seisvate inimeste hulka, tekitades plahvatuse. S. Džavakjan hoidis ebaseaduslikult suures koguses narkootilist ainet, kuni ta andis selle edasi V. Šerstnjovile. V. Šerstnjov käitles ka ebaseaduslikult lõhkematerjali ja laskemoona (osa sellest oli omandatud R. Botškarjovilt). 

2006

Kirill S. tunnistati kohtus süüdi KarS § 414 lg 2 ja Sergei G. § 22 lg 3 - § 414 lg 2 järgi ja määrati karistuseks vangistused. Kirill S. soetas 147 g tsiviilkäibes keelatud ja kasutuskõlblikku lõhkeainet heksogeeni ja alumiiniumpulbri segu ning hoidis seda oma tuttava Sergei G. elukohas.

2005

Vadim A. tunnistati kohtus süüdi KarS § 414 lg 3 p 2, § 418 lg 3 p 2, § 418 lg 4 p 2 alusel ja Sergei S. § 189 lg 1, § 392 lg 1 - § 22 lg 3  alusel ning karistuseks määrati vangistus. S.ergei S. aitas organiseerida amfetamiini valmistamiseks vajaliku lähteaine salakaubaveo Leedust Eestisse. Vadim A. soetas, valdas ja hoidis suures koguses ebaseaduslikult lõhkeainet, lõhkeseadeldisi, laskemoona, tulirelvi ja nende olulisi osi.

Jaan G. tunnistati kohtus süüdi KarS § 414 lg 2 § 418 lg 1  järgi; Mati H. § 414 lg 1,2, § 418 lg 1; Rein I. § 418 lg 3 p 2 alusel ja karistuseks määrati neile vangistus. Jaan G. hoidis oma elukohas keelatud lõhkematerjali, laskemoona ja relvarauda, millest osa müüs talle tuttav Mati H. Kaitseliitu kuuluv Rein I. hoidis ebaseaduslikult Kaitseliidu Tartu Maleva kasutuses olevas garaažis suures koguses laskemoona. 

2004

Kohtus tunnistati süüdi kaitseväelased Edmund T. KarS § 201 lg 2 p 1,2, § 418 lg 3 p 1,2, § 418 lg 4 p 1,2, Jüri T. § 418 lg 3 p 1,2, § 418 lg 4 p 1,2, § 414 lg 3 p 2, Jaan K. § 22 lg 3§ 418 lg 4 p 2, Aramis T. § 22 lg 3§ 418 lg 4 p 2 järgi ja karistuseks määrati neile vangistus.
Need isikud tegelesid Paldiski Rahuoperatsioonide Keskusest omastatud lõhkematerjali müügiga.

Sergei B. tunnistati kohtus süüdi  KarS § 414 lg 1, § 415 lg 1 ja § 418 lg 1 järgi ja karistuseks määrati vangistus. S. B. korraldas vihavaenust ajendatuna plahvatuse isevalmistatud lõhkeseadeldisega, mille tagajärjel sai kahjustada A. A. kuuluva eramu fassaad. 

2003

Pjotr P. tunnistati kohtus süüdi KrK § 17 lg 4 - § 144 lg 1,  § 15 lg 2 - § 143 lg 2 p 2 ja § 142 lg 2 p 1, 4 alusel ja Dmitri P. KrK  § 144 lg 1, § 2074 alusel ning kohus karistas neid vangistusega. P. P. maksis D. P.-le OÜ-le Lukumeister kuuluva kaupluse-töökoja lõhkeseadeldise abil hävitamiseks. Peale selle mõisteti P. P. süüdi väljapressimises ja kelmuse katses.

Rainer L. tunnistati kohtus süüdi KrK § 15 lg 2 ja § 101 p 9, § 2074 alusel ning teda karistati vangistusega. R. L. üritas Pärnu kaubanduskeskuse fuajees sooritada enesetappu omavalmistatud lõhkeseadeldise abil, eesmärgiga tappa koos endaga ka läheduses viibivad inimesed. Valesti valitud detonaatori tõttu lõhkeaine ei plahvatanud ja inimohvreid see tegu endaga kaasa ei toonud.