Skip to main content

Korruptsioonikahtlusest teatamine

Korruptsioonist tuleb teatada põhjendatud kahtluse korral, kui ametiisik on Teile teadaolevalt rikkunud seadust, võimu kuritarvitanud või muu õigusrikkumise toime pannud. Korruptsioonist saab ööpäev läbi teada anda helistades kaitsepolitsei infolefonil 612 1455 või lühinumbril 12 455.

Üksikisikule ja ettevõtjale

Kuidas käituda ettevõtjana korruptsioonijuhtumi korral?

1. Kui puutute kokku olukorraga, kus Teie enda või Teie äriühingu tehingupartneriks on riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus ning tehingu üle otsustavaks ametiisikuks on Teie lähisugulane või -hõimlane, siis on ametiisikul Teiega või Teie äriühinguga tehingu sõlmimine keelatud.

2. Kui ametiisik küsib või nõuab Teilt pistist või altkäemaksu (kingitus, raha, teenus, osa tehingust jms), siis:

 • tuleb sellest keelduda;
 • püüdke kindlaks teha toiming, mida ametiisik pistise või altkäemaksu eest teha kavatseb või tegemata kavatseb jätta;
 • teatage sellest kohe kaitsepolitseile, Politsei- ja Piirivalveametile või Riigiprokuratuuri;
 • kui tegemist on Kaitsepolitseiameti menetletava süüteoga, siis teatage juhtunust korruptsiooni vihjetelefonil 612 1455 või pöörduge lähimasse Kaitsepolitseiameti piirkondlikusse esindusse;
 • ärge levitage infot juhtunust avalikult.

Ametnikule

Kuidas käituda ametnikuna korruptsioonijuhtumi ja huvide konflikti korral?

1. Kui puutute kokku olukorraga, kus Teil võib tekkida huvide konflikt ametiisiku töökohustuste ja isiklike huvide vahel, siis tuleb ennast selliste otsuste tegemisest taandada ja teavitada sellest oma ülemust.

2. Kui Teile pakutakse või lubatakse pistist või altkäemaksu (kingitus, raha, teenus, osa tehingust jms), siis:

 • tuleb sellest keelduda;
 • püüdke kindlaks teha, millise toimingu tegemist või tegemata jätmist pistise või altkäemaksu eest soovitakse;
 • püüdke kindlaks teha pistise või altkäemaksu lubaja või pakkuja;
 • hoidke pakutav asi kuni uurimisasutuse poole pöördumiseni (see võib osutuda kasulikuks süüteo tõendina);
 • leidke võimalusel tunnistaja (nt kolleeg);
 • fikseerige juhtum esimesel võimalusel kirjalikult ning andke sellest teada oma ülemusele ja kaitsepolitseile, Politsei- ja Piirivalveametile või Riigiprokuratuuri;
 • kui tegemist on Kaitsepolitseiameti menetletava süüteoga, siis teatage juhtunust infotelefonil 612 1455 või pöörduge lähimasse Kaitsepolitseiameti piirkondlikusse esindusse;
 • ärge levitage infot juhtunust avalikult.