Skip to main content

Kohus mõistis süüdi riigisaladusi koju viinud endise kaitsepolitsei töötaja

Täna, 29. juunil jõustus kohtuotsus endise kaitsepolitsei töötaja Aleksandr Gontšarovi (54) suhtes, kes mõisteti süüdi riigisaladusele ebaseadusliku juurdepääsu võimaldamises. Kaitsepolitsei pidas 2011. aastal pensionile siirdunud endise töötaja kinni tänavu 6. jaanuaril, kaks päeva hiljem võttis kohus mehe prokuröri taotlusel vahi alla.

Kohtueelsel uurimisel oma süüd tunnistanud mehe suhtes rakendati kokkuleppemenetlust ning 13. juunil 2016 mõistis Harju maakohus Aleksandr Gontšarovi süüdi KarS § 241 lg 1 järgi riigisaladusele ebaseadusliku juurdepääsu võimaldamises ning määras karistuseks kaks aastat ja neli kuud vangistust, millest koheselt tuleb ära kanda kuus kuud. Ülejäänud karistust täitmisele ei pöörata, kui ta katseajal kahe aasta ja kuue kuu jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Otsust 15 päeva jooksul edasi ei kaevatud ning see on tänaseks jõustunud. Eeluurimist juhtis Riigiprokuratuur ning eeluurimise viis läbi Kaitsepolitseiamet.

Aleksandr Gontšarov töötas aastast 1994 kuni 30.09.2011 erinevatel ametikohtadel Kaitsepolitseiametis. Kohtuotsuse kohaselt viis ta 2011. a septembri jooksul Kaitsepolitseiameti turvaalalt välja teenistusülesannete täitmisega seoses tema valduses olnud riigisaladust sisaldavaid dokumente ja andmekandjaid. Ta hoidis neid väljaspool turvaala endale kuuluvates korterites Tallinnas ning võimaldas sellega ebaseadusliku juurdepääsu kõrvalistele isikutele, kellel puudub riigisaladusele juurdepääsu luba ja teadmisvajadus.

Aleksandr Gontšarov on riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse (edaspidi RSVS) § 19 p 1, 2 kohaselt isik, kes on kohustatud hoidma saladuses talle teatavaks saanud riigisaladust ning kaitsma tema valduses olevat salastatud teabekandjat avalikuks tuleku ning juurdepääsuõiguseta ja teadmisvajaduseta isiku juurdepääsu eest. Seaduse kohaselt tuleb riigisaladust hoida edasi ka siis, kui töölt lahkumisega juurdepääsu õigus lõpeb. Arusaadavalt ei tohi isiklikus kasutuses olla dokumente ja teabekandjaid, mis sisaldavad riigisaladust.

Harrys Puusepp
pressiesindaja
Kaitsepolitseiamet
612 1406/ 5090170
[email protected]

Kaarel Kallas
pressinõunik
Riigiprokuratuur
5788 0640
6282 605