Skip to main content

Kaitsepolitseiameti muud ülesanded

Komisjonid

 • Riikliku lennundusjulgestuse koostöö koordineerimiseks ja tõhustamiseks on majandus- ja kommunikatsiooniminister moodustanud lennundusjulgestuse küsimustes nõuandva komisjoni. Sellesse kuuluvad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Välisministeeriumi, Siseministeeriumi, Lennuameti, Kaitsepolitseiameti, Maksu- ja Tolliameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti esindajad.
 • Lõhkematerjali käitlemiseks on Tehnilise Järelevalve Ameti juurde valitsusasutuste esindajatest moodustatud komisjon, kelle ülesanded on käitlemisloa andmine, muutmine, kehtivuse peatamine ja pikendamine ning käitlemisloa kehtetuks tunnistamine. Komisjoni kuuluvad Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Kaitsepolitseiameti, Kaitsejõudude Peastaabi ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad.
 • Strateegilise kauba komisjon on moodustatud Välisministeeriumi juures ning see täidab talle seaduse, muude õigusaktide ja välislepingutega pandud ülesandeid. Komisjoni kuuluvad Välisministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Kaitsepolitseiameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Maksu- ja Tolliameti esindajad.

Järelevalve

 • Kaitsepolitseiamet teostab riigikaitseobjektide osas riiklikku ja haldusjärelevalvet riigikaitseseaduse §-des 85–87 sätestatud nõuete täitmise üle. 
 • Strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse järelevalvet teevad Kaitsepolitseiamet, Politsei- ja Piirivalveamet ning Maksu- ja Tolliamet oma pädevuse piires lõppkasutuse järelevalve dokumentide alusel. Kaitsepolitseiamet valvab strateegilise kauba seaduses märgitud sõjalise kaubaga seotud teenuse järele.

Väärtegude kohtuväline menetleja

 • Riigikaitseseaduse §-s 95 (riigikaitseobjekti füüsilise kaitse nõuete rikkumine).
 • Elektroonilise side seaduse §-ides 185 (jälitus- ja julgeolekuasutusele teabe andmise ning sidevõrgule juurdepääsu võimaldamise kohustuse rikkumine) ja 186 (teostamise ja eraelu puutumatuse õiguse piiramise ning sõnumi saladuse õiguse piiramise toimingu andmete saladuses hoidmise kohustuse rikkumine).

Muu

 • Kaitsepolitseiameti ülesandeks on vastavalt oma pädevusele õhusõiduki ja lennuohutusvastaste ründejuhtude ennetamine ja tõkestamine.
 • Kaitsepolitseiamet koostöös teiste asutustega lahendab hädaolukorda terrorikuriteo puhul.
 • Kaitsepolitseiamet on Prümi lepingu kohaselt terrorismivastase võitluse kontaktpunkt.
 • Kaitsepolitseiamet on politseiteenistuses eriasutus, kellel on riigisisese õiguse kohaselt õigus saada ja kes kogub igasugust asjakohast teavet eeluurimise kohta, mida EL-i liikmesriigi õiguskaitseorganid viivad läbi seoses terroriaktidega, ja kes teeb selles osas koostööd Europoliga.