Skip to main content

Kaitsepolitsei kahtlustab Pavel Boitsovi inimsusevastastes kuritegudes

Kaitsepolitsei ja Riigiprokuratuur kahtlustavad 1926. aastal sündinud P. Boitsovi 1945–1949 toime pandud inimsusevastastes kuritegudes. Eesti NSV Siseministeeriumi Võrumaa osakonna banditismi vastase võitluse osakonnas töötanud Pavel Boitovi kahtlustatakse KarS § 89 järgi süstemaatilisel viisil, massiliselt ja riigi juhtimisel toime pandud inimõigustest ja -vabadustest ilmajätmises ning tsiviilelanike tapmises osalemises.

Kaitsepolitsei uurijate kogutud tõendite alusel on alust kahtlustada, et Pavel Boitsov osales relvastatult tõlgi ja võitlejana operatiivgrupi kooseisus rünnakutes tsiviilelanike vastu, samuti isikute ülekuulamistel ja muudel tsiviilisikute jälitamisega seotud toimingutel, mille eesmärk oli jätta isikud ilma õigusest elule ja õiglasele kohtupidamisele.

Eesti karistusseadustiku järgi on süüteod inimsuse vastu ja sõjasüüteod karistatavad sõltumata teo toimepanemise ajast ning aegumatud. Inimsusevastase süüteo toimepanemine riigivõimu esindaja või sõjaväelise ülema korralduse alusel ei välista süüteo toimepaneja karistamist.

Kahtlustuse kohaselt töötas Pavel Boitsov august 1945 kuni juuni 1946 Eesti NSV Siseministeeriumi (edaspidi ENSV SM, kuni märtsini 1946 nimega Siseasjade Rahvakomissariaat) Võrumaa osakonna banditismi vastase võitluse osakonnas (edaspidi BVVO).

ENSV SM BVVO ja selle piirkondlike allüksuste ülesandeks oli võitlus nn poliitilise banditismi ehk Nõukogude okupatsiooni vastase relvastatud vastupanuliikumise ja nende abistajatega. Vastupanuliikumises osalesid tsiviilisikud, kes varjasid ennast okupatsioonivõimu repressioonide eest ja osutasid oma poliitilistest veendumustest tulenevalt vastupanu okupatsioonivõimule (nimetatud eesti keeles kinnistunud nimetusega metsavennad). Oma ülesannete täitmiseks korraldasid BVVO töötajatest ja NSVL Siseministeeriumile allunud hävituspataljonide sõduritest moodustatud ning BVVO poolt juhitud operatiivgrupid relvastatud rünnakuid (selleaegses keelekasutuses „tšekistlik-sõjalisi operatsioone“) metsavendade rühmadele ja üksikutele metsavendadele.

Praegu teadaolevad ja kahtlustuses sisalduvad kuriteoepisoodid jäävad aastatesse 1945–1949. Kahtlustuse kohaselt osales Pavel Boitsov 01.04.1946 BVVO operatiivgrupi rünnakus Võrumaal Sõmerpalu vallas Määritsa talule (nimetatud ka Hindriku taluks). Rünnaku tulemusena tapeti 9 tsiviilisikut. Samuti on alus kahtlustada Pavel Boitsovi osalemises BVVO septembris 1945 korraldatud rünnakus Mooste vallas Kuusesaare talule, mille käigus tapeti 7 tsiviilisikut ning veel mitmetes BVVO tsiviilelanike vastastes operatsioonides aastatel 1946 ja 1949.

Palume kaitsepolitseiga infot jagada kõigil, kes teavad midagi kas Pavel Boitsovi või teiste elusolevate Võrumaa banditismi vastase osakonna töötajate aegumatutest kuritegudest. Samuti on oodatud teave inimestest, kes võiksid toona toime pandu kohta olulist infot omada. Ühendust saab võtta kaitsepolitsei telefonil 612 1455, meiliaadressil [email protected] või kirjutada postiaadressil: Kaitsepolitseiamet, Toompuiestee 3, 10142 Tallinn.

Kadri Tammai
Avalike suhete juht
Riigiprokuratuur
613 9415
53413794
[email protected]

Harrys Puusepp
pressiesindaja
Kaitsepolitseiamet
6121406
5090170
[email protected]