Skip to main content

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemise teave on koostatud EL isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artikli 12 „Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord“ alusel füüsiliste isikute teavitamiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja isikute õiguste tagamisest.

1. Millised on isikuandmed ja millisel juhul me neid töötleme 

1.1.  Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Eelkõige on füüsiline isik tuvastatav identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguidentifikaator) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

1.2.  Eriliiki isikuandmed on isikuandmed, mis sisaldavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

1.3.  Töötleme Teie isikuandmeid, kui:

1.3.1. õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmisel kogume teavet, mis sisaldab isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet;

1.3.2. külastate meie veebilehte;

1.3.3. pöördute meie poole kirjaga, mis sisaldab isikuandmeid ja see registreeritakse dokumendiregistris;

1.3.4. võtate meiega ühendust telefoni teel;

1.3.5. külastate Kaitsepolitseiametit;

1.3.6. kandideerite meile tööle. 

2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

2.1. Isikuandmete töötlemisel järgime põhimõtet, et isikuandmeid võib töödelda üksnes õiguslikul alusel ja kui see on vajalik meie ülesannete täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume asjakohastest õigusaktidest.

2.2. Kuna Kaitsepolitseiamet on julgeolekuasutus, siis igapäevaselt lähtume ennekõike julgeolekuasutuste seaduse §-s 3 toodud põhimõtetest:  

1) teabe kogumise ja töötlemise viis, ulatus ning kohaldatavad korralduslikud ja tehnilised kaitsemeetmed ei või kahjustada isiku põhiõigusi ülemäära, võrreldes julgeolekuasutuse taotletava eesmärgiga;

2) teabe kogumise ja töötlemisega ei või ohustada isiku elu ja tervist, põhjendamatult ohustada vara ja keskkonda ega põhjendamatult riivata muid isikuõigusi;

3) teavet töödeldakse ja säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik julgeolekuasutuse ülesande täitmiseks ja kooskõlas julgeolekuasutuse tegevuse eesmärgiga;

4) teavet kogutakse ja töödeldakse viisil, mis tagab selle turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kadumise, hävimise või kahjustumise eest, rakendades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

2.3. Isikuandmete töötlemisel kriminaalmenetluses lähtume kriminaalmenetluse seadustiku §-st 152.

2.4. Kui kandideerite meile tööle, siis töötleme isikuankeedis esitatud andmeid. Isikuankeedis küsitakse andmeid, mis võimaldavad hinnata isiku sobivust teenistusse. Lisaks võib küsida andmeid sugulaste ja hõimlaste (vanemad, õde, vend, lapsed, abikaasa, endine abikaasa) kohta, samuti abieluga sarnanevas suhtes oleva elukaaslase ees- ja perekonnanime, isikukoodi (isikukoodi puudumisel sünniaeg ja -koht) ning kontaktandmeid (politsei ja piirivalve seaduse § 42 lg 1).

2.5. Me ei väljasta ega edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul kui vastav kohustus tuleb õigusaktist.

2.6. Kaitsepolitseiameti dokumendiregistris sisalduv teave on riigisaladus (riigisaladuse ja salastatud välisteabe § 9 p 11; riigisaladuse ja salastatud teabe kaitse kord § 7 lg 11).

3. Füüsilise isiku õigused ja nende piiramine

3.1. Julgeolekuasutuste seaduse § 211 lg 3 alusel võib Kaitsepolitseiamet teabe kogumisel ja töötlemisel piirata Teie kui andmesubjekti õigusi, sealhulgas õigust:

1) saada teada tema isikuandmete automatiseeritud või automatiseerimata töötlemisest, sealhulgas sellest, milliseid isikuandmeid töödeldakse, samuti töötlemise eesmärki, õiguslikku alust, ulatust ja põhjust;
2) saada teada tema isikuandmete vastuvõtjaid ja avaldatavate isikuandmete kategooriaid ning teavet selle kohta, kas tema isikuandmed edastatakse välisriigile või rahvusvahelisele organisatsioonile;
3) saada teada tema isikuandmete säilitamise tähtaega või tähtaja määramise kriteeriumeid;
4) saada teada tema isikuandmete töötlemise tehnilistest ja korralduslikest kaitsemeetmetest;
5) tutvuda kogutud ja töödeldavate isikuandmetega;
6) nõuda tema isikuandmete töötlemise piiramist;
7) nõuda tema isikuandmete ülekandmist;
8) esitada vastuväiteid tema isikuandmete töötlemise kohta;
9) saada teada isikuandmetega seotud rikkumisest.

3.2. Andmesubjekti õigusi piirame seadusega ettenähtud juhtudel. 

3.3. Julgeolekuasutuste seaduse § 211 lg 4 kohaselt võime andmesubjekti õigusi piirata juhul, kui piiramata jätmine võib:

1) kahjustada julgeolekuasutuse ülesannete täitmist;

2) takistada kuriteo tõkestamist;

3) kahjustada andmesubjekti või teise isiku õigusi ja vabadusi.

3.4. Kriminaalmenetluse seadustiku § 12613 lg 2 kohaselt võib prokuratuuri loal jätta jälitustoimingust teavitamata, kui teavitamine võib:

1) kahjustada oluliselt kriminaalmenetlust;

2) kahjustada oluliselt teise isiku seadusega tagatud õigusi ja vabadusi või seada teise isiku ohtu;

3) seada ohtu jälitusasutuse meetodite, taktika, jälitustoimingu tegemisel kasutatava vahendi või politseiagendi, variisiku või salajasele koostööle kaasatud isiku koostöö salajasuse.

4. Avaandmed

Me ei avalda avaandmetena andmeid, sh isikuandmeid sisaldavaid andmeid.

5. Kontaktandmed ja kaebuse esitamine

Kaitsepolitsei andmekaitsespetsialisti poole pöördumiseks või isikuandmete töötlemist puudutavate kaebuste korral palume kirjutada aadressil [email protected] või Toompuiestee 3, Tallinn 10142.