Skip to main content

Asutusest

Kaitsepolitseiamet on Siseministeeriumi haldusalas tegutsev valitsusasutus, mille  ülesandeks on  riigi julgeoleku tagamine teabe kogumise ja ennetusvahendite kasutamise abil ning süütegude uurimine Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ulatuses.

Kaitsepolitseiameti ülesanded on:

* teabe kogumine ja töötlemine riigi põhiseadusliku korra ja territoriaalse terviklikkuse vägivaldsele muutmisele suunatud tegevuse ennetamiseks ja tõkestamiseks;

* teabe kogumine ja töötlemine riigi vastu suunatud luuretegevuse ennetamiseks ja tõkestamiseks;

* teabe kogumine ja töötlemine terrorismi (samuti selle rahastamise ning toetamise) ennetamiseks ja tõkestamiseks;

* riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse ning julgeolekukontroll;

* massihävitusrelvade leviku tõkestamine, lõhkematerjaliga seotud süütegude menetlemine;

* korruptsioonivastane võitlus;

* teiste ameti uurimisalluvuses olevate süütegude menetlemine.

Kaitsepolitseiamet kuulub selliste julgeolekuasutuste hulka, kellele on antud ka politseilised ülesanded. See tähendab süütegude uurimist ja annab õiguse kohaldada sundi.