Asutusest

Kaitsepolitseiamet on Siseministeeriumi haldusalas tegutsev valitsusasutus, mille  ülesandeks on  riigi julgeoleku tagamine teabe kogumise ja ennetusvahendite kasutamise abil ning süütegude uurimine Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ulatuses.

Kaitsepolitseiameti ülesanded on:

* teabe kogumine ja töötlemine riigi põhiseadusliku korra ja territoriaalse terviklikkuse vägivaldsele muutmisele suunatud tegevuse ennetamiseks ja tõkestamiseks;

* teabe kogumine ja töötlemine riigi vastu suunatud luuretegevuse ennetamiseks ja tõkestamiseks;

* teabe kogumine ja töötlemine terrorismi (samuti selle rahastamise ning toetamise) ennetamiseks ja tõkestamiseks;

* riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse ning julgeolekukontroll;

* massihävitusrelvade leviku tõkestamine, lõhkematerjaliga seotud süütegude menetlemine;

* korruptsioonivastane võitlus;

* teiste ameti uurimisalluvuses olevate süütegude menetlemine.

Kaitsepolitseiamet kuulub selliste julgeolekuasutuste hulka, kellele on antud ka politseilised ülesanded. See tähendab süütegude uurimist ja annab õiguse kohaldada sundi.