Ülesanded ja eesmärgid

Kaitsepolitseiameti laiem ülesanne Siseministeeriumi valitsusasutusena on riigi sisejulgeoleku tagamine teabe kogumise ja ennetusvahendite kasutamise abil ning süütegude uurimine Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ulatuses.

Ameti tegevuse põhimõtted ja suunad tulenevad mitmest raamdokumendist: „Eesti Vabariigi põhiseadus“, „Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused“, „Strateegiline ohuhinnang Eesti Vabariigi julgeolekule“, „Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad“, „Siseministeeriumi valitsemisala ja ameti arengukavad“, „Korruptsioonivastane strateegia“, „Eesti terrorismivastase võitluse põhialused“, "Riigikaitse strateegia", "Kriminaalpoliitika arengusuunad". 

Kaitsepolitseiameti ülesanded:

  • teabe kogumine ja töötlemine riigi põhiseadusliku korra ja territoriaalse terviklikkuse vägivaldsele muutmisele suunatud tegevuse ennetamiseks ja tõkestamiseks;
  • teabe kogumine ja töötlemine riigi vastu suunatud luuretegevuse ennetamiseks ja tõkestamiseks;
  • teabe kogumine ja töötlemine terrorismi (samuti selle rahastamise ning toetamise) ennetamiseks ja tõkestamiseks;
  • riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse ning julgeolekukontroll;
  • massihävitusrelvade leviku tõkestamine, lõhkematerjaliga seotud süütegude menetlemine;
  • korruptsioonivastane võitlus;
  • teiste ameti uurimisalluvuses olevate süütegude menetlemine.

Kaitsepolitseiamet kuulub selliste julgeolekuasutuste hulka, kellele on antud ka politseilised ülesanded. See tähendab süütegude uurimist ja annab õiguse kohaldada sundi.

Kaitsepolitseiameti tegevuse esmane eesmärk on oma pädevuse piirides Eesti Vabariigi julgeolekuohtude maandamine ja seeläbi elanikkonna turvalisuse kindlustamine. Tänapäeva maailmas aga ei piirdu kindla julgeolekukeskkonna tagamine enam ühe riigi territooriumiga. NATO ja Euroopa Liidu ühisesse julgeolekuruumi kuulumine kohustab Eestit andma panust ka üleilmsete ohtude (nt terrorism, massikorratused, küberkuritegevus, massihävitusrelvade levik) ennetamisse. Siinjuures on oma roll täita Kaitsepolitseiametil, kes teeb koostööd teiste riikide julgeoleku- ja õiguskaitseasutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonidega. Sellise tegevuse eesmärk on kaitsta põhiväärtusi nagu demokraatia, inimõigused ja -vabadused ning õigusriik.